V naší škole bude probíhat pouze prezenční výuka.

Školní dny v pondělí a ve čtvrtek = testování

  • Tyto dny jsou stanoveny jako dny testování žáků na Covid-19 neinvazivními antigenními
    testy pro samoodběr
  • Při testování tzv. samoodběrem není nutná asistence zdravotnického personálu
  • Opatřením MŠMT je přítomnost na prezenční výuce podmíněna účastí na testování.
    Příchod žáků do školy

Třída – čas příchodu

1.třída7: 50
2. a 3. třída7: 55
4. a 5. třída8: 00

POZDNÍ PŘÍCHOD DO ŠKOLY JE MOŽNÝ POUZE S LÉKAŘSKÝM POTVRZENÍM NEBO PO PŘEDCHOZÍ DOMLUVĚ S VYUČUJÍCÍM.

MŠ – PŘÍCHOD V 8:00 hod. – po zazvonění předáte dítě

provoz dle běžného rozvrhu dne

Pozitivní test

Žák je pod dohledem dospělé a poučené osoby umístěn do stanovené místnosti a škola
informuje zákonné zástupce, kteří mají povinnost si své dítě vyzvednout.

Asistence zákonných zástupců při testování

Pokud bude nutná asistence rodičů při testování, bude tak po předchozí dohodě a na předem
určeném místě, za použití testů, které má škola k dispozici.

Neúčast na testování

Pokud se žák neúčastní prezenčního vzdělávání z důvodu neúčasti na testování, škola bude
absenci evidovat jako omluvenou na základě zprávy od zákonných zástupců. Při této omluvené
absenci škola zajistí žákovi a rodině informace o probíraném učivu, tak je činěno běžně pro
nemocné žáky prostřednictvím webových stránek třídy.

Žák nebo student nemůže být nucen k účasti na testování a neúčast na testování nemůže být
jakkoliv sankcionována. Důsledkem neúčasti je pouze nemožnost účasti na prezenčním
vzdělávání.

K testování se může dostavit žák školy pouze tehdy, pokud nemá příznaky infekčního virového
onemocnění.

Žáci se účastní prezenční výuky v rouškách.

ONLINE návody k testování

https://testovani.edu.cz/jak-na-to-ve-skole


Školní jídelna

Všichni žáci i děti (MŠ včetně svačinek) mají oběd přihlášený, kdo nemá o oběd zájem, musí si
odhlásit.

Školní družina od 12. 4. 2021

dle běžných pravidel

Školní klub od 12. 4. 2021

dle běžného rozvrhu

Rozvrh hodin od 12. 4.

Rozvrh hodin 1. ročník

1.2.3.4.5.
8:05 – 8:509:00 – 9:4510:05 – 10:5011:00 – 11:4511:55 – 12:40
PoČJPRVPRV ČJOBĚD
ÚtČJMMAJOBĚD
StAJMČJČJOBĚD
ČtČJMČJHVOBĚD
MVVČLAPOBĚD


Rozvrh hodin 2. + 3. ročník

1.2.3.4.5.
8:05 – 8:509:00 – 9:4510:05 – 10:5011:00 – 11:4511:55 – 12:40
Po2.MMČJČJOBĚD
3.MMČJČJOBĚE
Út2.AJČJČJHVOBĚD
3.ČJAJAJHVOBĚD
St2.ČJMAJMOBĚD
3.ČJMAJMOBĚD
Čt2.ČJMČLAPVVOBĚD
3.ČJMČLAPVVOBĚD
2.PRVPRVČJOBĚD
3.PRVPRVČJOBĚD


Rozvrh hodin 4. + 5. ročník

1.2.3.4.5.6.
8:05 – 8:509:00 – 9:4510:05 – 10:5011:00 – 11:4511:55 – 12:4013:00 – 13:45
Po4.AJAJMMČJOBĚD
5.MMAJAJČJOBĚE
Út4.ČJMM / geoČLASOBĚD
5.ČJMM / geoČLASOBĚD
St4.ČJČJMAJINFOBĚD
5.ČJČJMAJINFOBĚD
Čt4.ČJČJČLASVVHVOBĚD
5.ČJČJČLASVVHVOBĚD
4.VVČLAPČLASČLASOBĚD
5.VVČLAPČLASČLASOBĚD

Péče o děti zaměstnanců vybraných profesí

Škola zajistí péči o děti zaměstnanců vybraných profesí v týdnu, kdy by měli být na distanční
výuce. 

Jedná se o děti, jejichž zákonní zástupci jsou:​

a) zdravotničtí pracovníci poskytovatelů zdravotních služeb,

b) pedagogickými pracovníky, kteří zajišťují prezenční vzdělávání v mateřské škole, základní
škole, školní družině, školním klubu, v oborech vzdělání Praktická škola jednoletá nebo
Praktická škola dvouletá, nebo

c) pedagogickými pracovníky školských zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy,

d) zaměstnanci bezpečnostních sborů,

e) příslušníci ozbrojených sil,

f) zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví,

g) zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle zákona
č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,

h) zaměstnanci Úřadu práce České republiky,

i) zaměstnanci České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního zabezpečení,

j) zaměstnanci Finanční správy České republiky.

Zákonný zástupce by měl doložit potvrzení od zaměstnavatele, že spadá do vyjmenovaných
profesí