.

Školní poradenské pracoviště při ZŠ a MŠ Pec pod Sněžkou

Výchovný poradce – Mgr. Renáta Vrkoslavová

– výchovný poradce vykonává činnosti poradenské, činnosti informační a činnosti metodické

Metodik prevence – Mgr. Renáta Vrkoslavová

– metodik prevence vykonává činnosti metodické, koordinační, informační a poradenské

Speciální pedagog – Mgr. Renáta Vrkoslavová

– školní speciální pedagog vykonává činnosti zaměřené na odbornou podporu integrovaných žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a všech ostatních žáků, kteří potřebují speciálně pedagogickou podporu a péči založenou na krátkodobých či dlouhodobých podpůrných opatřeních

Školní logoped – Mgr. Renáta Vrkoslavová

– diagnostikuje logopedické vady řeči, zajišťuje prevenci a odstranění logopedických vad

Ředitelka školy – Mgr. Dita Mrázková

– zajišťuje a kontroluje chod školního poradenského pracoviště

Konzultaci lze domluvit:

Mgr. DitaMrázková         + 420 608 140 966                       zspecps@seznam.cz

Mgr. Renáta Vrkoslavová  + 420 608 825 407    renata.vrkoslavova@seznam.cz

 

Školní poradenské pracoviště

 

Náplň práce školního metodika prevence

– tvorba a realizace minimálního preventivního programu – sledování rizik vzniku a projevů
sociálně patologických jevů a jejich řešení
– realizace a koordinace aktivit zaměřených na prevenci záškoláctví, závislostí, agresivity a
dalších sociálně patologických jevů
– monitorování sociálně patologických jevů či jejich rizika
– poskytování přímé pomoci žákům a jejich rodičům s rizikem či projevy sociálně
patologických jevů
– koordinace spolupráce školy s Policií ČR, krizovými centry, kurátory a dalšími odborníky
– spolupráce při zajišťování besed a přednášek a aktivit pro třídní kolektivy
– koordinace vzdělávání pedagogických pracovníků
– poskytování informačních a metodických materiálů
– aktivní spolupráce s rodinou v případě krizové intervence