Číslo směrnice: 04/17
Vypracovala : Mgr. Dita Mrázková
Vydáno dne : 4. 9. 2017
Účinnost od : 4. 9. 2017

 

1. Povinnosti školy

 1. Ředitel školy vydává na základě § 29 zákona č. 561 Sb., o  základním vzdělávání,
  1. a vyhlášky č. 64/2005 Sb., o evidenci úrazů, provozní řád tělocvičny.
 2. Řád tělocvičny je vyvěšen na viditelném místě v tělocvičně. Žáci jsou s ním seznámeni vždy v první hodině předmětu ve školním roce, vyučující o tom učiní zápis do třídní knihy, dbá o to, aby byli dostatečně poučeni i žáci, kteří na první hodině tělesné výchovy chyběli. Zájmové organizace, které si pronajímají tělocvičnu, se seznámí s provozním řádem při podpisu smlouvy o pronájmu.
 3. Škola je na základě Zákoníku práce § 133, odst. 1 povinna zajistit jednou ročně periodickou kontrolu tělovýchovného nářadí a náčiní odbornou firmou, která provedené kontrole vyhotoví a předá škole zápis.

 

2. Povinnosti pedagogických pracovníků

 1. Vyučující vstupují do tělocvičny společně se žáky.
 2. Po dobu výuky neopouští prostor tělocvičny.
 3. Dbají, aby žáci používali vhodný sportovní oděv a vhodnou obuv.
 4. Překontrolují, zda žáci na sobě nemají řetízky, hodinky a jiné předměty, které by mohly zapříčinit vznik úrazu.
 5. V případě vzniku úrazu posoudí vyučující jeho závažnost. V případě vážnějšího úrazu postupuje vyučující následujícím způsobem:
  • provede nebo zajistí provedení první pomoci
  • informuje vedení školy
  • podle potřeby zavolá lékařskou službu
  • ve spolupráci s vedením školy zabezpečí doprovod dospělou osobou k lékaři
  • oznámí rodičům telefonicky danou skutečnost
  • provede zápis do knihy úrazů a vyplní záznam o školním úrazu.
 6. Dbají, aby žáci s vybavením tělocvičny zacházeli šetrně.
 7. Dávají žákům pokyny a povely přiměřené jejich věku a schopnostem.
 8. Vyučující překontrolují před vstupem i při odchodu stav tělocvičny, zhasnutí světel a uzavření oken.
 9. Vyučující kontrolují stav tělocvičného nářadí a náčiní, zjištěné závady nahlásí neprodleně ředitelce školy.
 10. Každý úraz ihned zapíší do knihy úrazů.

 

3. Povinnosti žáků

 1. Žáci vstupují do tělocvičny  pouze pod dohledem vyučujícího.
 2. Žáci, kteří v hodině Tv necvičí (osvobození od Tv nebo momentální zdravotní indispozice) se řídí pokyny učitele. Žáci s momentálními zdravotními potížemi o nich informují vyučujícího na začátku hodiny nebo okamžitě v průběhu hodiny při jejich vzniku
 3. Žáci cvičí v tělocvičně v předepsaném cvičebním úboru.
 4. Žáci provádějí v tělocvičně jen činnosti určené vyučujícím. Při nich dodržují předně stanovené postupy a způsoby cvičení. Cvičící se chovají tak, aby neohrozili zdraví svoje, ani ostatních přítomných osob.
 5. S tělovýchovným nářadím a zařízením tělocvičny zacházejí šetrně, pokud zjistí závadu, která by mohla ohrozit bezpečnost cvičení, oznámí ji neprodleně vyučujícímu
 6. Při cvičení nesmí mít žáci na sobě hodinky, řetízky a jiné předměty, které by mohly způsobit úraz. Ukládají je na určené místo podle pokynů vyučujícího. Žáci nesmí nosit a používat v tělocvičně žvýkačky a jídlo.
 7. Každý úraz hlásí ihned žáci vyučujícímu.
 8. Žákům není dovoleno zapínat a vypínat osvětlení v tělocvičně.
 9. Žáci udržují pořádek v tělocvičně, nářadí vracejí stále na stejné místo. Vyučující nářaďovnu po každé hodině uzamykají.
 10. Je přísně zakázáno kouření i elektronických cigaret a jakákoliv manipulace s ohněm, zasahování do instalace elektrického rozvodu a vodovodní sítě.

 

4. Pronájem tělocvičny

Nájemce

 1. Nájemce je povinen udržovat prostory, včetně tělovýchovného nářadí v řádném stavu, pečovat o něj, předcházet škodám a poškození a po skončení užívání uvést předmět nájmu do původního stavu, včetně uklizení tělovýchovného nářadí a je povinen dodržovat úsporná opatření v odběru tepelné a elektrické energie.
 2. Škody vzniklé na majetku  jakož  i  škody na zdraví je povinen  nájemce hradit z vlastních prostředků a vlastními náklady. Škodu je nutné nahlásit neprodleně, nejpozději následný den po cvičení paní ředitelce tel: 608140966. Nájemce zodpovídá za úrazy, které mu vzniknou v pronajatých prostorách a na pronajatém zařízení.
 3. Nájemce zkontroluje před odchodem všechna okna, zda-li jsou zavřená, zhasne všechna světla a řádně zamkne dveře hlavního vchodu.
 4. Nájemce nevstupuje do jiných prostor školy než je tělocvičný sál a toalety v přízemí.
 5. Nájemce není oprávněn dát pronajatou věc do podnájmu. Nájemce nesmí nájem přenechat třetím osobám, nesmí pořizovat duplikáty svěřených klíčů. Pronajímatel je oprávněn odstoupit od smlouvy s okamžitou platností, jestliže ze strany nájemce dojde k porušení smluvních ustanovení této smlouvy, zejména působí-li nájemce škody na majetku včetně tělovýchovného nářadí a náčiní apod.
 6. Nájemce po skončení této smlouvy ihned odevzdá klíče od tělocvičny.

Pronajímatel:

 1. Pronajímatel si vyhrazuje právo, aby v nutných případech byl prostor tělocvičny uvolněn pro potřeby školy. V tomto případě bude s nájemcem sjednán náhradní termín.
 2. Pronajímatel si vyhrazuje právo uzavřít předmět nájmu po dobu trvání školních prázdnin, přitom umožní nájemci předmět nájmu využít v jiném termínu než v této smlouvě smluveném.
 3. Při nedodržení podmínek této smlouvy má pronajímatel právo ihned odstoupit od této smlouvy.

 

V Peci pod Sněžkou, dne 4. 9. 2017 Mgr.

 

Dita Mrázková
ředitelka školy