Čtenářské dílny jsou důležitou součástí českého jazyka. Žáci si prohlubují vztah ke čtení a ke knihám. Velmi často se rozečtou i děti, které vůbec nečetly rády.

Jak vypadá dílna čtení:

  • Žáci si vyberou knihu, kterou sami chtějí číst
  • Čtou potichu, každý sám
  • Čtou na pohodlném místě, které si vyberou
  • Pracují na daném tématu
  • Společně sdílí obsah a zážitky z četby
  • Respektují pravidla, které si pro dílny čtení sami zvolili
  • Nikdo je za čtení nesoudí, nekritizuje
  • Čtou tak rychle a takové množství textu, jak to sami zvládnou

————————————————————————————————-

Přizpůsobuje čtení svému záměru…

  • hledá a vybírá text podle záměru, zdůvodňuje svou volbu
  • volí podle záměru způsob čtení
  • pozná, kdy má text odložit

Najde informace v textu…

  • identifikuje potřebnou informaci
  • odliší hlavní informace od podpůrných a vedlejších
  • odliší fakta od názorů
  • pracuje s informačním aparátem (obsah, marginálie, rejstřík, odkazy, poznámky, …)

Rozpozná, zdali odpověď na položenou otázku…

  • najde na jednom místě v textu
  • najde na několika místech v textu, která musí propojit
  • najde propojením textu a své zkušenosti
  • najde jen ve své zkušenosti nebo fantazii

Shrne…

  • rozliší v textu podstatné a podpůrné myšlenky či informace
  • nebo odliší uzlové body dějové linie od epizod
  • udrží logický sled událostí nebo informací a myšlenek podle textu nebo zvolí vlastní logiku
  • formuluje shrnutí souvisle a svými slovy

Vyjasní si (odhadne)…

  • rozpozná, co mu nedává smysl
  • vyjasní si význam neznámých slov, reálie
  • vyjasní si složité či nejasné myšlenky

Pokládá otázky vzhledem k tomu, s jakým záměrem čte…

  • klade otázky zodpověditelné přímo v textu
  • klade otázky na souvislosti – zodpověditelné se zapojením čtenářské a životní zkušenosti, dalších zdrojů

Propojuje čtení s…

  • předvídá obsah nebo pokračování textu, své předpovědi dokládá vodítky z textu a svou zkušeností čtenářskou a životní
  • porovnává informace, názory, myšlenky v textu se svými poznatky a zkušenostmi – hledá shody a rozdíly
  • porovnává informace, názory a myšlenky v textu s dalšími texty – hledá shody a rozdíly

Vysuzuje – dělá závěry…

  • analyzuje příčiny a důsledky (události, motivy jednání..)
  • rozpoznává místa, která působí na city nebo vypovídají o citech, a spoluprožívá je nebo odmítá, popřípadě rozpozná manipulaci
  • rozpoznává souvislosti ve věcném obsahu sdělení
  • z informací v textu dělá závěry a rozhodnutí

Posuzuje záměr, informace, myšlenky a stavbu textu…

  • rozpozná autorský záměr, vztah autora k textu
  • rozpozná fiktivního čtenáře (jakého čtenáře text předpokládá/implikuje)
  • vyhodnocuje s oporou v textu důvěryhodnost informací a vypovídací hodnotu textu
  • rozpozná, jak jsou informace v textu uspořádány (řazení příčina-následek, problém/řešení, hlavní myšlenka – podpůrný detail, shoda/odlišnost, popis)

Boduje své pochopení smyslu textu – interpretuje…

  • vybaví a rozvíjí své představy nad textem
  • rozpoznává a formuluje hlavní myšlenku a propojuje ji se svou zkušeností
  • je si vědom toho, že jiní lidé interpretují text jinak a respektuje to

Zaznamenává si…

  • přehledně pro svou potřebu zaznamenává informace či myšlenky z textu

Nakládá se získanými informacemi a myšlenkami podle záměru…

  • informace a myšlenky přetváří podle svého záměru či adresáta přetvořeného sdělení
  • informace ověřuje v dalších zdrojích