INTEGROVANÝ BLOK

VÍLA ZVÍDALKA A JEJÍ PŘÁTELÉ

TEMATICKÝ CELEK

 • Ve školce se seznámíme, s kamarády pobavíme
 • Do naší malé školičky chodí kluci a holčičky
 • Můj kamarád nemocný je, dárečkem ho potěšíme
 • Na světě je plno dětí, mají různou barvu pleti
 • Celý den si hrajeme, zpíváme, čteme si, ven chodíme

Charakteristika bloku:

Učit se poznávat nové prostředí v MŠ a jeho okolí, orientovat se v něm, navazovat nová kamarádství, přátelství, vytvářet kladné citové vztahy a vazby mezi dětmi, učitelkami a pracovníky školy, silná citová pouta dítě- rodič –sourozenec-příbuzný. Vnímat lidé a děti žijící na celé zeměkouli s různou barvou pleti, národnosti, mluvící jiným – cizím jazykem než my, s jinou kulturou, životními návyky a způsobem života. Poznat v životě dětí a lidí určitou časovou posloupnost, vnímat, že den má určitý řád, činnosti, kdy se střídají určitá časová období během dne, pro která jsou dané určité specifické činnosti. Poznat život v jiných rodinách dětí formou vyprávění, sdělování si mezi sebou zážitků a způsobu života dětí a jejich rodičů, příbuzných. Budou se učit si vážit samo sebe ale i okolního prostředí, věcí, které nás obklopují a jsou nezbytné pro náš život a zároveň je neničit, ale chránit.

 

INTEGROVANÝ BLOK

VÍLA ZVÍDALKA OBJEVUJE ZVÍŘÁTKA A ROSTLINY

TEMATICKÝ CELEK

 • Hospodář je pánem statku, zvířátek má plný dvůr
 • Na louce je plno broučků, motýlků a kytiček
 • Les nám skrývá tajemství, zvířátka, houby a rostliny
 • V zoologické zahradě, najdeš plno zvířátek
 • U rybníku tam to žije, žába kouká, rybka plave
 • Stromy, keře, rostliny jsou bohatstvím pro lidi

Charakteristika bloku:
V tomto bloku budou děti společně s Vílou Zvídalkou poodhalovat tajemství života nejen v lese, ale i na statku u hospodáře, v ZOO, lese či na louce a ve vodě. Budeme si společně povídat o zvířátkách, živočiších, rostlinách, zeleni, péči o ně a zejména o ochraně zvířátek a zeleně.
Tento blok dětem přinese nové poznatky o živé a neživé přírodě, na jehož základě si děti budou vytvářet kladný vztah k živým tvorům, květeně a zeleni. Naučí se o ně pečovat a vážit si jich. Děti se seznámí s překrásnou přírodou Krkonoš nejen společným vyprávěním, četbou, ale i formou besed s pracovníkem KRNAPU Vrchlabí, se kterým jsme již v minulých letech navázali úzkou spolupráci. Děti budou vedeny k tomu, aby nic zbytečně netrhaly, neničily a živým tvorům neubližovaly.

INTEGROVANÝ BLOK

VÍLA ZVÍDALKA POZNÁVÁ SVĚT KOLEM NÁS

TEMATICKÝ CELEK

 • Do knihovny chodím rád, kniha je můj kamarád
 • Na nákup dnes pojedeme, plno věcí nakoupíme
 • V lednici mnoho dobrot máme, co dobrého si dnes připravíme
 • Cvičíme a sportujeme, tělo a svaly posílíme
 • Letadlo létá, auto, vlak jede, na vodě v dálce loďka pluje
 • Naše tělo chráníme si, co ukrývá, povíme si
 • Doma plno věcí mám, co ve škole, povím vám
 • Tatínek je pilotem, maminka je lékařkou, až já budu veliká, stanu se malířkou

Charakteristika bloku

Spolu s Vílou Zvídalkou budeme poznávat své tělo, vnímat tělesnou schránku, rozdíl mezi klukem a holčičkou, budeme si povídat o vzniku života. Děti si budou utvářet povědomí o základní hygieně, o nemocech dětem známých a blízkých, o prevenci před chorobami otužováním, skladbou jídelníčku, zdravou výživou, správnou životosprávou, o důležitosti pohybu, sportování nejen v tělocvičně, ale i venku, o přínosu sportování pro zdravý růst a vývoj člověka. Naučíme se hledat v knihách, encyklopediích o přírodě, o člověku. V oblasti preventivní výchovy se děti seznámí s předměty a věcmi denní potřeby, se kterými děti mohou přijít běžně do styku, ale při nevhodné či zakázané manipulaci hrozí nebezpečí úrazu jak dítěti samotnému, tak i jeho vrstevníkům. Zaměříme se také na prevenci před drogami a návykovými látkami – kouření, alkohol.

 

INTEGROVANÝ BLOK

VÍLA ZVÍDALKA PUTUJE PŘÍRODOU A PLANETOU ZEMÍ

TEMATICKÝ CELEK

 • Příroda se probouzí, jarní čas nám přináší
 • Léto máme plné květin, broučků, sluníčka a prázdnin
 • Poutníček nám podzim nese, větru, deště, listí více
 • Zima, zima, zimička hází bílá peříčka
 • Zahrádka, pole a stromy sklízíme z nich zralé plody
 • Voda ta je důležitá pro zvířátka, rostliny i člověka
 • Naše krásná česká zem všem lidem je domovem
 • Letíme cestou vesmírnou poznávat hvězdy, planety raketou

Charakteristika bloku:

Společně s dětmi budeme poznávat planetu Zemi, naší republiku, seznámíme se s hlavním městem – Prahou, prezidentem, s některými významnými památkami a budovami, se státní vlajkou, hymnou. Společně s Vílou Zvídalkou budeme putovat postupně celým rokem v přírodě, od podzimu do léta, seznámíme se s pravidelným koloběhem roku, se znaky jednotlivých ročních období, s probouzející se přírodou, s vlivem počasí na přírodu, na naše životy a dění v přírodě. V rámci ekologické výchovy se zaměříme na ochranu naší matičky Země, na její velká přírodní bohatství, která nás obklopují. Dále se zaměříme na význam vody nejen pro člověka, ale i ostatní živočichy a rostliny, na vliv vody na přírodu a život na naší planetě. Budeme poznávat a poodkrývat společně se skřítkem tajemství vesmíru, vliv slunce na naše životy, jeho blahodárné, ale na druhé straně i nebezpečné působení a účinky.

 

INTEGROVANÝ BLOK

OSLAVY A SVÁTKY S VÍLOU ZVÍDALKOU

TEMATICKÝ CELEK

 • Ježíšek se narodil, dárečky nám nadělil
 • Školákem se brzy stanu, pilný jako včelka budu
 • Pan Karneval přišel k nám, radost dětem rozdával
 • Hody hody přednáším, sukýnky vám vypráším
 • Maminka dnes svátek má, poděkování a pusu dostává
 • Mikuláši, přijď dnes k nám, písničku ti zazpívám
 • Týden duchů

Charakteristika bloku

Víla Zvídalka děti přenese do tajemného, okouzlujícího světa svátků, oslav a významných dnů pro děti samotné plného napětí, očekávání ze splněných snů, přání, tužeb, radosti, veselí. Společně se seznámíme s tradicemi, zvyky, které se k jednotlivým událostem váží. Společně budeme tvořit, vyrábět, rozvíjet rukodělnou činnost dětí, zpívat, tančit, připravíme dárečky pro rodiče. Děti se budou také velkou měrou podílet na výzdobě školy. Společně se tedy zaměříme na rozvoj fantazie, představivosti, tvořivosti, citu pro barvu, materiál, rozvoj kreativity. Prožíváním událostí s Vílou Zvídalkou se budeme snažit u dětí prohlubovat touhu po vědění, rozvoj citů, lásky k sobě i k bližnímu svému, kladnému vztahu k rodičům, příbuzným, dětem, kamarádům, vrstevníkům.

 

INTEGROVANÝ BLOK

VÍLA ZVÍDALKA VYPRÁVÍ POHÁDKY

TEMATICKÝ CELEK

 • Pohádku si zahrajeme, vesele se pobavíme
 • Vyprávíme pohádku, že pes přeskočil hromádku
 • Na papír si kreslíme, svět pohádek kouzlíme
 • Pohádkové postavičky vykukují na dětičky

 

Charakteristika bloku:

Děti se společně s Vílou Zvídalkou pomocí příběhů a pohádek přenesou do jejich kouzelného světa, společně se vydáme na cestu s pohádkovými bytostmi, budeme je společně poznávat, malovat, prožijeme s nimi mnoho nezapomenutelných zážitků a dobrodružství. Zjistíme, co je to zlo, co dobro a tvořivým způsobem a fantazií si zahrajeme divadla. Dramatizací se naučíme střídat role, kooperaci ve skupině, posilovat komunikativní kompetence a sounáležitost s ostatními.