Č.j. J/01/17
Vypracovala : Mgr. Dita Mrázková
Vydáno dne : 01. 09. 2017
Účinnost od : 01. 09. 2017

 

1. Úvodní ustanovení

Vnitřní řád školní jídelny je vydáván v souladu:

 • se zákonem č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělání (školský zákon)
 • s § 33 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
 • s vyhláškou 107/2005 o školním stravování,ve znění pozdějších předpisů
 • s vyhláškou 84/2005 o nákladech na závodní stravování, ve znění pozdějších předpisů
 • s vyhláškou č.114/2002 Sb., o FKSP
 • s platnými hygienickými předpisy aj. předpisy k provozu stravovacího zařízení a výrobě potravin

Vnitřní řád upravuje práva a povinnosti dětí, žáků, studentů a zákonných zástupců, provoz zařízení a jeho vnitřní režim, podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví, ochrany před sociální patologickými jevy a před projevy diskriminace, podmínky zacházení s majetkem ze strany strávníků.

 

2. Práva a povinnosti žáků

Každý žák má v době školní docházky právo denně odebrat 1 oběd za sníženou cenu. Žáci docházející do školní jídelny dodržují pravidla kulturního chování a hygienické zásady při konzumaci oběda. Řídí se pokyny pedagogického dozoru a dalších oprávněných osob, zároveň se nesmí dopouštět projevů rasismu a šikany.

 

3. Práva a povinnosti zákonných zástupců žáků

Zákonný zástupce má právo vznášet dotazy, připomínky a podněty k práci školní jídelny u vedoucí školní jídelny nebo ředitelky školy. a odhlašování obědů žáka. Zákonný zástupce má povinnost informovat vedoucí školní jídelny o změně zdravotní způsobilosti žáka, v případě absence žáka odhlašovat žákovi obědy. Dodržuje termíny plateb stravného.

Odhlašování obědů 

Odhlašování a přihlašování stravy je možné telefonicky (tel.: 499 629 231) nebo osobně u vedoucí ŠJ buď den předem nebo v aktuálním dni do 7.30 ráno u vedoucí ŠJ na tel: 499 896289

Pravidla pro platby stravného

V hotovosti u vedoucí ŠJ v časech uvedených na vstupu do ŠJ a nástěnkách MŠ a ZŠ do 15. dne následujícího měsíce.

 

4. Jednotlivé kategorie strávníků

Děti MŠ a žáci ZŠ mají v rámci školního stravování stanovenou cenu stravného ve výši finančního normativu na nákup potravin podle věkových skupin dle Vyhlášky č. 107/2005 Sb., o školním stravování ve znění pozdějších předpisů. Zaměstnancům školy je poskytováno závodní stravování podle § 33b) zákona č. 250/2000 Sb. a cena je stanovena v souladu v vyhl. č. 84/2005 Sb., o nákladech závodního stravování… a vyhl. č. 114/2002 Sb., o FKSP. Oběd za sníženou cenu může být poskytnut pouze zaměstnancům, kteří během jedné směny odpracují min. 3 hodiny.

Strávníci (děti, žáci) jsou zařazováni do kategorií podle věku, kterého v daném školním roce dosáhnou

Děti MŠ věková hranice do 6 let:

 • přesnídávka 8,- Kč, oběd 22,- Kč, svačina 7,- Kč
 • celodenní stravování: 37,- Kč
 • polodenní stravování: 30,- Kč

Děti MŠ věková hranice 7 let (odklad školní docházky):

 • přesnídávka 8,- Kč, oběd 24,- Kč, svačina 7,- Kč
 • celodenní stravování: 39,- Kč
 • polodenní stravování: 32,- Kč

Žáci ZŠ:

 • žáci věková hranice 7-10let: oběd 29,-
 • žáci věková hranice 11-14let: oběd 32,-

Dospělí strávníci:

 • zaměstnanci: 15,- Kč (+12,- Kč FKSP)
 • cizí strávníci: 55,- Kč

Ceny stravného se řídí rozpětím finančních normativů podle vyhlášky 107/2005 Sb., o školním stravování.

 

5. Pravidla vzájemných vztahů mezi žáky, zákonnými zástupci žáků, pedagogickými a ostatními pracovníky školy

Žáci se stravují ve školní jídelně v přítomnosti pedagogického dozoru, který zajišťuje pořádek a bezpečnost během stravování. Dozor ve školní jídelně vydává žákům takové pokyny, které souvisí s plněním vnitřního řádu školní jídelny (zajištění bezpečnosti a nezbytných organizačních opatření). Ve školní jídelně se žák chová slušně, zdraví pracovníky školy srozumitelným pozdravem a respektuje pokyny dozoru, vedoucí školní jídelny a kuchařky.

 

6. Provoz a vnitřní režim školní jídelny

Školním stravováním se rozumí stravovací služby pro děti MŠ, žáky ZŠ, zaměstnance a další osoby (cizí strávníky). Pro žáky ZŠ se oběd vydává u výdejního okénka, špinavé nádobí se odkládá na označeném místě v druhém okénku. Jídla se konzumují ve školní jídelně, je povoleno vynášet si ven ovoce, cereální tyčinky a jogurty. Výdej oběda pro první skupinu ZŠ je 11.50 – 12.10, pro druhou skupinu ZŠ je v 12.45– 13.05 hodin. Výdej obědů pro cizí strávníky probíhá v době od 11.30 do 11.45 hod. a od 12.15 do 12.40 hod. Děti MŠ veškerou stravu konzumují ve třídě, vynášení ovoce, cereálních tyčinek ad. z MŠ je povoleno při vyzvednutí  zákonnými zástupci a odchodu domů. Dobu výdeje stravy je možné přizpůsobit a upravit podle potřeb strávníků z důvodů školních výletů, různých akcí apod.

Ochrana majetku školy

Žáci používají zařízení školní jídelny pouze za účelem stravování. Žáci jsou povinni šetřit zařízení a vybavení jídelny. Škodu na majetku školní jídelny, kterou způsobí žák z nedbalosti, je povinen zákonný zástupce žáka v plné výši uhradit .

 

7. Stravování dětí a žáků v době nemoci

V době nemoci může být poskytnuto stravování pouze za úhradu plné ceny tj. včetně mzdové a věcné režie. První den nemoci lze strávníkovi poskytnout jídlo v rámci školního stravování a to z důvodného předpokladu, že si strávník – přihlášený ke stravování ve školní jídelně – předem nemůže stravu odhlásit ( § 4 odst. 9 vyhlášky č. 107/2005 Sb.). První den nemoci si lze oběd vyzvednout do vlastních nádob v době od 11.30 do 11.45 hod. nebo od 12.15 do 12.40 hod. Od druhého dne nepřítomnosti je povinností strávníka obědy odhlásit a žák již nemá nárok na oběd za zvýhodněnou cenu – pro jídelnu se stává cizím strávníkem a musí se mu účtovat i plná cena oběda (dle vyhl. č. 107/2005 Sb. – nejedná se již o školní stravování).

 

8. Jídelní lístek

Jídelní lístek pro MŠ, ZŠ sestavuje vedoucí školní jídelny. Při sestavování jídelníčku se postupuje podle závazných pravidel a podle zásad racionální výživy. Doporučená pestrost stravy stanovuje, kolikrát v měsíci má být do jídelního lístku zařazen určitý druh pokrmu, např. ryba, mléčný výrobek, luštěnina apod. Důraz je kladen na pestrost jídel, dostatek ovoce, čerstvé zeleniny a střídaní technologických postupů při přípravě pokrmů tak, aby byl plněn spotřební koš a strávníkům byla poskytnuta kvalitní strava.

Sledované potraviny ve spotřebním koši:

 1. Maso
 2. Ryby
 3. Mléko
 4. Mléčné výrobky
 5. Tuky
 6. Cukry
 7. Zelenina
 8. Ovoce
 9. Brambory
 10. Luštěniny

Na jídelníčku jsou v souladu s nařízením Evropského Parlamentu a Rady EU č. 1169/2011, o poskytování informací o potravinách spotřebitelům, u jednotlivých jídel vyznačeny alergeny (platnost od 13. 12. 2014). Jídelníček je sestavován vždy na týden, strávníkům je k dispozici nejpozději v pondělí ráno. Ve škole je jídelníček umístěn:

 • na nástěnce vedle školní družiny
 • na nástěnce před vstupem do školní jídelny
 • v MŠ v šatně dětí

Na vyžádání zákonného zástupce nebo cizích strávníků vedoucí ŠJ jídelníček strávníkům elektronicky zašle.

 

9. Možnost vstupu cizích osob do prostoru přípravy jídel (kuchyně) a skladů potravin:

Do uvedených prostor mohou za splnění hygienických podmínek (čistý plášť, návleky nebo přezůvky) ve zvláštních případech vstupovat tyto osoby: vedení organizace, pracovníci kontroly, údržbáři a opraváři, do skladů případně dodavatelé zboží. Cizí osoby jsou poučeny o bezpečnosti pohybu v kuchyni – nedotýkat se žádných potravin, bezpečnost kolem varných ploch a ostatních spotřebičů. Vstup ostatních cizích osob do prostoru kuchyně a skladů potravin je přísně zakázán.

 

10. Závěrečná ustanovení

Podmínky provozu z hlediska dodržování hygienických, bezpečnostních aj. norem jsou stanoveny v Provozním řádu školní kuchyně, jehož součástí je sanitační řád provozovny s uvedením způsobu a četnosti čištění všech ploch a předmětů provozovny – školní jídelny včetně zodpovědných osob. S Vnitřním řádem školní jídelny jsou seznámeni všichni na začátku školního roku, při pozdějším nástupu dětí do MŠ nebo žáků do ZŠ v průběhu roku, při zahájení odebírání obědů (cizí strávníci) a při jeho aktualizaci. Je vyvěšen na přístupném místě ve škole (školní jídelna)a na webových stránkách školy.

 

V Peci pod Sněžkou, 01. 09. 2017                     Mgr. Dita Mrázková

ředitelka školy