KOORDINÁTORKY

Mgr. Dita Mrázkovátel. 608 140 966zspecps@seznam.cz
Romana Vinšovátel. 777 309 473romulus.1@seznam.cz


Zápis prezenční formou s účastí dítěte

12. 4. 2022 od 13:00 – 15:40 hod.

Časový rozpis bude připraven v MŠ pro předběžný časový harmonogram.

Pokud nebude vaše přítomnost možná 12.4., telefonicky nás kontaktujte pro domluvení individuálního termínu.


Podklady ke stažení

 1. Žádost o zápis:

  Žádost o ZÁPIS dítěte k plnění povinné školní docházky PDF / MS Word
  Zápisní list dítěte PDF / MS Word
  Rodný list dítěte (kopie,  scan, foto) / u cizinců pas dítěte

  Zastupuje-li dítě jiná osoba, než jeho zákonný zástupce –  oprávnění dítě zastupovat.
  U dítěte s odkladem povinné školní docházky z loňského školního  roku – kopii Rozhodnutí o udělení odkladu.

 2. Žádost o odklad:

  Žádost o ODKLAD  plnění povinné školní docházky PDF / MS Word
  Zápisní list dítěte PDF / MS Word
  Rodný list dítěte (kopie, scan, foto) / u cizinců pas dítěte
  Vyjádření PPP /SPC + odborného lékaře nebo klinického psychologa

  Zastupuje-li dítě jiná osoba, než jeho zákonný zástupce – oprávnění dítě zastupovat.

 


ZPŮSOB PODÁNÍ ŽÁDOSTÍ:
podle §37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů:

Osobně předat ve škole

TUTO MOŽNOST PREFERUJEME
Dostaví se zákonný zástupce s dítětem.

 1. Přineste rodný list dítěte
  občanský průkaz, popř. potvrzení o trvalém bydlišti dítěte
 2. Vyplněnou žádost o přijetí ke vzdělávání (pokud ji nebudete mít, dáme Vám ji na místě)

 3. Při žádosti o odklad či dřívější nástup do školy před 6 rokem věku dítěte potvrzení příslušného lékaře a školského poradenského zařízení.
 4. obdržíte registrační číslo

Svou návštěvu prosím nahlaste dopředu na e-mail zspecps@seznam.cz nebo volejte 608 140 966.

Poštou

 1. vyplnit všechny podklady
 2. přiložit kopii rodného listu dítěte
 3. poslat poštou na adresu školy
  ZŠ a MŠ Pec pod Sněžkou
  Velká Pláň 144
  542 21 Pec pod Sněžkou
  obálku označit nápisem
  ZÁPIS DO 1. TŘÍDY

JEN V PŘÍPADĚ, ŽE SE NEMŮŽETE DOSTAVIT

Datovou schránkou

 1. vyplnit všechny podklady
 2. přiložit scan (foto) rodného listu dítěte
 3. Vše odeslat do datové schránky školy kacvdps

Formální část zápisu

1.Zákonný zástupce dítěte podá Žádost o zápis dítěte k plnění povinné školní docházky, vyplní Zápisní list dítěte.
2.Obdrží registrační číslo dítěte (zašleme e-mailem).
3.Předloží svůj průkaz totožnosti.
4.Předloží rodný list dítěte (scan, kopie, foto)
5.Zastupuje-li dítě jiná osoba, než jeho zákonný zástupce, doloží své oprávnění dítě zastupovat.
6.Zákonný zástupce obdrží Desatero rodičům.

 

Věk dítěte

 1. 6 let k 31. 8. 2023
  dítě narozené od 1. září 2017 do 31. 8. 2018
  pro děti s odkladem povinné školní docházky z loňského školního  roku
 2. 5 let k 31. 8. 2023
  Pokud je dítě přiměřeně duševně a tělesně vyspělé, může být přijato, pokud zákonný zástupce dítěte doloží příslušná vyjádření :
  dosáhne-li  věku 6 let od 1. 9. do 31.12. 2023:
  zákonný zástupce doloží 1 VYJÁDŘENÍ –  Školského poradenského zařízení (PPP nebo SPC)
  dosáhne-li věku 6 let od 1. 1. do 30. 6. 2024:
  zákonný zástupce doloží 2 VYJÁDŘENÍ – Školského poradenského zařízení + odborného (dětského) lékaře dítěte


Vydání rozhodnutí o nepřijetí dítěte:

 1. Vydá ředitelka školy  do 30 dnů od zahájení správního řízení (s ohledem na předpokládaný vývoj uzavření škol by měla být lhůta 60 dnů).
 2. Základní škola doručí zákonnému zástupci dítěte rozhodnutí o nepřijetí poštou  do vlastních rukou.
 3. Zákonný zástupce dítěte může podat odvolání proti rozhodnutí ředitelky školy ve lhůtě 15 dnů, která běží od následujícího dne po doručení Rozhodnutí o nepřijetí.
 4. Odvolání podává zákonný zástupce prostřednictvím ředitelky základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola a Mateřská škola, Pec pod Sněžkou, Velká Pláň 144 a rozhoduje o něm MHMP.


Odklad povinné školní docházky:

 1. Zákonný zástupce dítěte ze spádové oblasti školy požádá o odklad povinné školní docházky:
  – pokud není dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé
  – písemně – vyplní žádost o odklad povinné školní docházky
  – nebo v době zápisu – v oficiálním určeném termínu (§ 37 odst. 1 ŠZ ve znění účinném od 1. 1. 2017)
 2. Zákonný zástupce dítěte mimo spádovou oblast školy podá žádost o přijetí k základnímu vzdělávání a současně předloží žádost odklad povinné školní docházky:
  – pokud není dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé
  – písemně – vyplní žádost o přijetí k základnímu vzdělávání + žádost o odklad povinné školní docházky
  – nebo v době zápisu – v oficiálním určeném termínu (§ 37 odst. 1 ŠZ ve znění účinném od 1. 1. 2017)
 3. Začátek povinné školí docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, ve kterém dítě dovrší 8. rok věku.
 4. Zákonný zástupce doloží společně se žádostí v den zápisu 2 doporučující posouzení:
  – školského poradenského zařízení (PPP nebo SPC)
  – odborného lékaře nebo klinického psychologa
 5. Pokud nemá žádost předepsané náležitosti nebo trpí jinými vadami, pomůže správní orgán nedostatky žadateli odstranit na místě, nebo jej vyzve, aby nedostatky odstranil do 30. 4. příslušného školního roku. Poučí ho o následcích nedodržení stanovené lhůty.
 6. Pokud zákonný zástupce nedoloží doporučující posudky společně se žádostí, správní orgán vyzve žadatele, aby doložil do 30. dubna 2023 oba posudky. Poučí ho o následcích nedodržení stanovené lhůty.
 7. Nedoloží-li zákonný zástupce do 30. 4. příslušného školního roku doporučující posudky, nebo neodstraní nedostatky, správní orgán řízení přeruší    (§64 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů) na dobu nezbytně nutnou – nejpozději do 31. 5. 2023.
 8. Neodstraní-li zákonný zástupce v určené lhůtě nedostatky žádosti, správní orgán zastaví řízení.
 9. Rozhodnutí o udělení odkladu k povinné školní docházce vydává ředitelka školy bezodkladně, nebo po doložení všech potřebných dokumentů, nejpozději do 30 dnů od zahájení správního řízení.
 10. Pokud je dítěti odklad povinné školní docházky povolen, zákonný zástupce dítěte je informován o povinnosti předškolního vzdělávání dítěte a možných způsobech jejího plnění.