KOORDINÁTORKY

Mgr. Dita Mrázkovátel. 608 140 966zspecps@seznam.cz
Romana Vinšovátel. 777 309 473r.vinsova@seznam.cz

Termín podání přihlášek:

4. 5. od 9:30 do 11:30 hod.
5. 5. od 9:30 do 11:30 hod.

Po telefonické domluvě možnost jiného termínu.


Podklady k přijetí

Žádost o přijetí:

Žádost o Přijetí dítěte k předškolní docházce PDF / MS Word
Potvrzení o očkování dítěte (toto potvrzení je součástí žádosti o přijetí)
Rodný list dítěte (kopie,  scan, foto) / u cizinců pas dítěte
Průkaz totožnosti zákonného zástupce
Zastupuje-li dítě jiná osoba, než jeho zákonný zástupce – oprávnění dítě zastupovat.


Kapacita mateřské školy

Kapacita MŠ umožňuje přijmout 9 dětí od září 2023.


Doložení řádného očkování

Podmínkou přijetí dítěte do MŠ je podle § 50 zákona o ochraně veřejného zdraví je splnění povinnosti podrobit se stanoveným
pravidelným očkováním, nebo mít doklad, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou
kontraindikaci.

V případě, že dítě nebylo očkováno podle očkovacího kalendáře, musí zákonný zástupce kontaktovat na dálku praktického lékaře a vyžádat si od něj potvrzení, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci.

Vedle doložení dokladu o očkování nemusí zákonný zástupce pro účely správního řízení o přijetí do mateřské školy dokládat žádné jiné vyjádření nebo potvrzení lékaře.


Povinné předškolní vzdělání

Povinnost plnit předškolního vzdělávání mají děti, které dosáhly do 31. 8. pěti let.

Zákonný zástupce může místo povinného předškolního vzdělávání v MŠ zvolit individuální vzdělávání. Dítě pak vzdělává doma sám, vzdělávat ho může i jiná osoba, nebo navštěvuje jiné zařízení, než je mateřská škola. Zákonný zástupce musí nicméně i tak přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání. Žádost o individuální vzdělávání dítěte předá řediteli školy zároveň s přihláškou k zápisu nebo nejpozději 3 měsíce před počátkem školního roku.


Kritéria k přijetí do MŠ

Ředitelka Základní školy a Mateřské školy, Pec pod Sněžkou, okres Trutnov stanoví následující kritéria, podle kterých bude postupovat při rozhodování o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání (až po posouzení stanovené potřebnosti):

 1. Řádně vyplněná žádost podaná ve stanoveném termínu zápisu se všemi náležitostmi
 2. Doklad o absolvování stanovených očkování (kopie očkovacího průkazu) s výjimkou dětí plnících povinné předškolní vzdělávání
 3. Vyjádření školského poradenského zařízení, popř. také registrujícího lékaře o speciálních vzdělávacích potřebách dítěte (pokud jsou)
 4. Děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky (včetně dětí s odkladem školní docházky) ze spádové oblasti a děti zaměstnanců
 5. Děti starší 4 let s místem trvalého pobytu v Peci pod Sněžkou a ze spádové oblasti a děti zaměstnanců
 6. Děti starší 3 let s místem trvalého pobytu v Peci pod Sněžkou a ze spádové oblasti, které mají v mateřské nebo základní škole sourozence a děti zaměstnanců
 7. Děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky (včetně dětí s odkladem školní docházky) s místem trvalého pobytu mimo Pec pod Sněžkou a spádové oblasti a děti zaměstnanců
 8. Děti starší 4 let s místem trvalého pobytu mimo Pec pod Sněžkou a spádové oblasti
 9. Děti starší 3 let s místem trvalého pobytu mimo Pec pod Sněžkou a spádové oblasti
 10. V případě nenaplněné kapacity třídy mateřské školy mohou být přijaty děti, které dovrší 3 let do 31. 12. 2023 s místem trvalého pobytu v Peci pod Sněžkou i mimo spádovou oblast, pouze za předpokladu individuálního posouzení pedagogickými pracovníky Mateřské školy v Peci pod Sněžkou. Dítě přijaté před třetím rokem musí zvládat samostatně sebeobsluhu (jídlo, pití, oblékání) a být bez plen i na spaní.

O přijetí dítěte v rámci „zápisu“ nerozhoduje datum podání ani pořadí podaných žádostí.


ZPŮSOB PODÁNÍ ŽÁDOSTÍ:
podle §37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů:

Osobně předat ve škole

TUTO MOŽNOST PREFERUJEME

 1. Přineste rodný list dítěte
  občanský průkaz, popř. potvrzení o trvalém bydlišti dítěte
 2. Vyplněnou žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání
 3. všechny vyplněné podklady
 4. kopii rodného listu dítěte
 5. obdržíte registrační číslo

Svou návštěvu prosím nahlaste dopředu na e-mail zspecps@seznam.cz nebo volejte 608 140 966.

Poštou

 1. vyplnit všechny podklady
 2. přiložit kopii rodného listu dítěte
 3. poslat poštou na adresu školy
  ZŠ a MŠ Pec pod Sněžkou
  Velká Pláň 144
  542 21 Pec pod Sněžkou
  obálku označit nápisem
  ZÁPIS DO MŠ

JEN V PŘÍPADĚ, ŽE SE NEMŮŽETE DOSTAVIT

Datovou schránkou

 1. vyplnit všechny podklady
 2. přiložit kopii (scan, foto) rodného listu dítěte
 3. Vše odeslat do datové schránky školy kacvdps


Vydání rozhodnutí

 1. Rozhodnutí o přijetí
  Na webových stránkách školy, městského úřadu a na úřední desce školy bude vyvěšen seznam registračních čísel přijatých dětí.
 2. Rozhodnutí o nepřijetí
  Doručením písemného rozhodnutí o nepřijetí.