Naše škola

 • je bezpečným místem pro žáky i zaměstnance, a to z hlediska
  vnějších vlivů
  i vnitřního příznivého klimatu školy
 • poskytuje žákům kvalitní a efektivní vzdělávání a rozvoj osobnosti
  s ohledem na individuální předpoklady s možnostmi prožití úspěchu
 • má funkční systém pro vyhledávání žáků se speciálně vzdělávacími
  potřebami (tj. žáků s poruchami učení, chování, ale i žáků mimořádně
  nadaných)
  a následnou promyšlenou práci s nimi
 • připravuje žáky pro život nejen znalostmi, ale osvojenými
  dovednostmi
  a postoji
 • spolupracuje se zákonnými zástupci na úrovni vzájemného respektu
  a otevřené komunikace
 • zaměstnává pedagogy, kteří mají zájem o svou práci a snaží se o svůj
  další rozvoj v oblasti metod a forem práce, ale i v oblasti osobnostní
 • má učitele, kteří při výuce využívají inovativní metody a postupy
  práce, které u žáků podporují kreativitu, kritické myšlení, aktivní
  přístup k řešení úkolů a aktivní přístup k dalšímu sebevzdělávání
 • má učitele, kteří jsou profesionálové
 • má na veřejnosti obraz dobře řízené organizace, která funguje na
  základě promyšlené organizace práce
 • má management, který je otevřený moderním metodám a trendům
 • má funkční a podnětnou spolupráci se zřizovatelem a dalšími
  organizacemi, které napomáhají škole (pedagogicko-psychologická
  poradny)
 • má prostory, které jsou moderně a funkčně vybavené, materiální
  zázemí a vyučovací pomůcky odpovídají novým trendům školy 21.
  století

Mgr. Lenka Zmatlíková
Ředitelka školy